ادامه نصب تیر و ستونهای پارت دو اسکلت فلزی مجتمع اداری جام جم ساری

ادامه نصب پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

ادامه نصب پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

نصب پارت دوم اسکلت فلزی مجتمع اداری جام جم ساری

ادامه نصب قطعات پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

شروع نصب ستونهای پارت دو اسکلت فلزی مجتمع اداری جام جم ساری

ادامه نصب ستونهای پارت ۴ سالن تولید پروژه کارخانه قند شهدای دزفول

تکمیل پارت یک اسکلت و شروع ورق ریزی سقف عرشه فولادی پروژه مجتمع اداری جام جم ساری

ارسال تیر و ستون پارت ۴ سالن تولید پروژه کارخانه قند شهدای دزفول

ارسال اولین محموله پارت دو اسکلت مجتمع اداری جام جم ساری