ادامه ساخت ستونها و تمیزکاری و رنگ رفترها

 

 

بازدید نماینده محترم کارفرما از روند پیشرفت پروژه