بازدید آقای دکتر مازیار حسینی و مدیران محترم شرکت ا س پ و مشاور بهساز اندیشان از روند پیشرفت پروژه