شروع نصب بادبندهای پارت اول اسکلت بلوک E5 پروژه مجتمع ۳۲۰ واحدی خرم آباد

پروژه مجتمع ۳۲۰ واحدی خرم آباد

شروع نصب ستونهای پارت اول بلوک E5 پروژه مجتمع ۳۲۰ واحدی خرم آباد

شروع حمل پارت اول اسکلت فلزی بلوک E5 پروژه مجتمع ۳۲۰ واحدی خرم آباد