ادامه نصب تیرهای کنسولی پروژه مجتمع ۳۲۰ واحدی امام رضا (ع) خرم آباد

َشروع نصب بادبندهای پارت اول بلوک E6 مجتمع مسکونی ۳۲۰ واحدی خرم آباد

ادامه نصب اسکلت فلزی پروژه مجتمع ۳۲۰ واحدی خرم آباد

ادامه نصب پروژه مجتمع مسکونی ۳۲۰ واحدی خرم آباد

مراحل نصب تاور کرین پروژه مجتمع ۳۲۰ واحدی خرم آباد

نصب ستون جهت امکان اجرای دیوار حائل اطراف سازه اصلی

شروع ارسال ستونها و تیرهای پارت اول بلوک E6 پروژه مجتمع ۳۲۰ واحدی خرم آباد

ادامه ساخت ستونهای پارت اول بلوک E6 پروژه مجتمع ۳۲۰ واحدی خرم آباد

ساخت ستونهای پارت اول بلوک E6 مجتمع مسکونی ۳۲۰ واحدی خرم آباد

ادامه نصب اسکلت پارت اول بلوک E5 پروژه مجتمع ۳۲۰ واحدی خرم آباد