نوشته‌ها

بازدید

امروز مدیرعامل محترم شرکت نسران بهمراه هیأت همراه از مراحل مختلف پروژه استادیوم کریکت چابهار بازدید بعمل آوردند. در ادامه وضعیت پیشرفت فیزیکی و راهکارهای تسریع ساخت در جلسات مشترک مورد بررسی قرار گرفت.