نوشته‌ها

ادامه ساخت ستونهای لوله ای و رنگ آمیزی لایه دوم و سوم تیرها و ستونهای پروژه مس سرچشمه

ادامه ساخت ستونهای لوله ای و رنگ لایه سوم تیرهای پروژه پلتفرم مس سرچشمه

تیر

نمونه کارها