نوشته‌ها

بازدید

امروز مدیرعامل محترم شرکت نسران بهمراه هیأت همراه از مراحل مختلف پروژه استادیوم کریکت چابهار بازدید بعمل آوردند. در ادامه وضعیت پیشرفت فیزیکی و راهکارهای تسریع ساخت در جلسات مشترک مورد بررسی قرار گرفت.

بازدید کارفرمای محترم جناب مهندس رهبری

بازدید کارفرمای محترم به همراه هیأت همراه از مراحل ساخت و روند تولید پروژه همچنین مراحل آتی پیشرفت تولید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بازدید

بازدید مدیران کارفرما از مراحل ساخت اسکلت پروژه در کارخانه بازدید بعمل آوردند و در جلسه مشترک پیشرفت پروژه مورد بررسی قرار گرفت

ورود یک محموله بار

یک تریلی بار که شامل اسکلت راه پله فاز ۵ اسکلت بهمراه باقیمانده پیچهای فاز ۵ به کارگاه وارد شد