نوشته‌ها

ادامه شاقولی ستونهای پارت دوم

جهت امکان افزایش ارتفاع تاور ضروری است بخشی از ستونهای پارت دوم اسکلت زودتر شاقولی گردند