نوشته‌ها

ادامه نصب اسکلت فلزی پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

شروع نصب رفترهای پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

نصب تیر و ستونهای محور H استیج دوم و سوم پارت ۴ اسکلت فلزی سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

ادامه نصب اسکلت فلزی پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

ادامه نصب ستونهای پارت ۴ سالن تولید پروژه کارخانه قند شهدای دزفول

شروع عملیات نصب ستونهای پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

شروع نصب ستونهای پارت اول بلوک E5 پروژه مجتمع ۳۲۰ واحدی خرم آباد