نوشته‌ها

بازدید مسئولین کنترل کیفیت شرکت انرژی گستر نصیر و انرشیمی از ستونهای رنگ شده

ادامه ساخت ستونهای پارت ۴ سالن تولید پروژه کارخانه قند شهدای دزفول

ادامه ساخت ستونهای لوله ای و رنگ لایه سوم تیرهای پروژه پلتفرم مس سرچشمه

تیر

ادامه ساخت ستونهای صلیبی پارت ۴ پروژه کارخانه قند شهدای دزفول

اتمام نصب سوله پانل سبک بتنی پروژه ارتقاء کیفیت ساخت

ادامه نصب سوله جنبی پارت ۸ سالن مونتاژ و سوله پانل سبک بتنی پروژه ارتقاء کیفیت ساخت

ادامه نصب سوله جنبی پارت ۸ و سوله پانل سبک بتنی پروژه ارتقاء کیفیت ساخت

ادامه نصب سوله جنبی پارت ۸ و سوله پانل سبک بتنی پروژه ارتقاء کیفیت ساخت

ارسال بار ترافیکی مربوط به سله ۷۴۰ پروژه کاغذ سبز خوزستان

نمونه کارها