نوشته‌ها

ادامه نصب اسکلت فلزی پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

شروع بارگیری و ارسال ستونهای پارت ۳ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

نصب تیر و ستونهای محور H استیج دوم و سوم پارت ۴ اسکلت فلزی سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

ادامه نصب اسکلت فلزی پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

ادامه نصب اولیه، شاقولی و فول پیچ تیر و ستونهای پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

ادامه نصب پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

ادامه نصب پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

ادامه نصب قطعات پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

ادامه نصب ستونهای پارت ۴ سالن تولید پروژه کارخانه قند شهدای دزفول

ارسال تیر و ستون پارت ۴ سالن تولید پروژه کارخانه قند شهدای دزفول