نوشته‌ها

مراحل پایانی نصب پارت دوم اسکلت فلزی مجتمع اداری جام جم ساری

ادامه نصب تیر و ستونهای پارت دو اسکلت فلزی مجتمع اداری جام جم ساری

شروع نصب ستونهای پارت دو اسکلت فلزی مجتمع اداری جام جم ساری

تحویل ترک اتصالات پارت یک مجتمع اداری جام جم ساری

َشروع نصب بادبندهای پارت اول بلوک E6 مجتمع مسکونی ۳۲۰ واحدی خرم آباد

تکمیل نصب، فول پیچ و امپکت پارت یک اسکلت مجتمع اداری جام جم ساری

ادامه نصب اسکلت فلزی پروژه مجتمع ۳۲۰ واحدی خرم آباد

ادامه نصب پروژه مجتمع مسکونی ۳۲۰ واحدی خرم آباد

ادامه نصب پارت اول اسکلت فلزی مجتمع اداری جام جم ساری

بازدید دستگاه نظارت عالیه و مدیر محترم پروژه از روند ساخت پروژه مجتمع اداری جام جم ساری