نوشته‌ها

ادامه نصب اسکلت فلزی پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

شروع بارگیری و ارسال ستونهای پارت ۳ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

شروع نصب رفترهای پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

نصب تیر و ستونهای محور H استیج دوم و سوم پارت ۴ اسکلت فلزی سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

ادامه نصب پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

ادامه نصب پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

ادامه نصب قطعات پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

شروع عملیات نصب ستونهای پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

اتمام ساخت بخش اول تیرهای پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند دزفول

ادامه ساخت ستون های لوله ای پروژه پلتفرم سالن تولید کارخانه فلوتاسیون سرباره مس سرچشمه