نوشته‌ها

مراحل ساخت و تحویل تیر و ستونهای اسکلت پروژه قند شهدای دزفول

تمیزکاری و رنگ لایه اول و دوم ستونها و تیرهای پروژه پلتفرم سالن تولید مجتمع مس سرچشمه

روند ساخت تیرها و تمیزکاری تیر و ستونهای پروژه پلتفرم سالن تولید پروژه مس سرچشمه

اجرای لایه اول رنگ

تمیزکاری و اجرای لایه اول رنگ تیپ ۱