نوشته‌ها

شروع نصب رفترهای پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

ادامه نصب اسکلت فلزی پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

مراحل پایانی نصب پارت دوم اسکلت فلزی مجتمع اداری جام جم ساری

ادامه نصب اولیه، شاقولی و فول پیچ تیر و ستونهای پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

ادامه نصب تیر و ستونهای پارت دو اسکلت فلزی مجتمع اداری جام جم ساری

ادامه نصب پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

ادامه نصب پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

نصب پارت دوم اسکلت فلزی مجتمع اداری جام جم ساری

ادامه نصب قطعات پارت ۴ سالن تولید کارخانه قند شهدای دزفول

شروع نصب ستونهای پارت دو اسکلت فلزی مجتمع اداری جام جم ساری