عضویت شرکت پتروپولاد پارس در سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران

زاد روز دانشمند گرانقدر خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس گرامی باد

تسلیت