بازدید مدیران ارشد کارفرما و مشاور از روند اجرا

ادامه مونتاژ اولیه ستون ومونیتورینگ های پروژه