اتمام نصب تاپ دان اسکلت فلزی پروژه خوابگاه دانشجویی شرکت ساختمانی کیسون و خاتمه قرارداد بدلیل عدم وجود نقدینگی پروژه

 

رنگ بخشی از تیرهای تراز اول پروژه