ادامه فعالیتهای اجرایی در پروژه

ادامه فعالیتهای اجرایی در پروژه

 

 

 

ورود یک محموله بار

یک تریلی بار که شامل اسکلت راه پله فاز ۵ اسکلت بهمراه باقیمانده پیچهای فاز ۵ به کارگاه وارد شد