تمیزکاری و رنگ لایه اول و دوم ستونها و تیرهای پروژه پلتفرم سالن تولید مجتمع مس سرچشمه

ادامه ساخت ستونهای لوله ای و رنگ آمیزی لایه دوم و سوم تیرها و ستونهای پروژه مس سرچشمه

روند ساخت تیرها و تمیزکاری تیر و ستونهای پروژه پلتفرم سالن تولید پروژه مس سرچشمه

ساخت دستگاه ابتکاری جهت افزایش سرعت و سهولت جوشکاری ستونهای لوله ای پروژه مس سرچشمه

ادامه ساخت ستونهای لوله ای و رنگ لایه سوم تیرهای پروژه پلتفرم مس سرچشمه

تیر

ادامه ساخت ستون های لوله ای پروژه پلتفرم سالن تولید کارخانه فلوتاسیون سرباره مس سرچشمه