مراحل پایانی نصب پارت دوم اسکلت فلزی مجتمع اداری جام جم ساری

ادامه نصب تیر و ستونهای پارت دو اسکلت فلزی مجتمع اداری جام جم ساری

نصب پارت دوم اسکلت فلزی مجتمع اداری جام جم ساری

شروع نصب ستونهای پارت دو اسکلت فلزی مجتمع اداری جام جم ساری

تکمیل پارت یک اسکلت و شروع ورق ریزی سقف عرشه فولادی پروژه مجتمع اداری جام جم ساری

تحویل ترک اتصالات پارت یک مجتمع اداری جام جم ساری

تکمیل نصب، فول پیچ و امپکت پارت یک اسکلت مجتمع اداری جام جم ساری

تکمیل نصب اولیه پارت یک اسکلت فلزی مجتمع اداری جام جم ساری

ادامه نصب پارت اول اسکلت فلزی مجتمع اداری جام جم ساری

ادامه نصب تیرهای پارت اول مجتمع اداری جام جم ساری