• نام پروژه

  ساخت و نصب اسکلت فلزی پروژه سرای سبز دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس

 • احجام اصلی

  1. ساخت، حمل و نصب اسکلت فلزی پیچ و مهره ای: ۱۸۰۰ تن 
  2. نصب به روش تاپ دان
 • سال اجرا

  تاریخ شروع: مهر ماه ۱۳۹۹ 

  وضعیت پروژه: خاتمه پیمان بدلیل عدم وجود نقدینگی پروژه

  درصد پیشرفت ۱۲%