• نام پروژه

  ساخت و نصب منازل سازمانی کارکنان دادگستری

 • کارفرما

  شرکت ساختمانی تاقدیساز

 • وزن پروژه

  ۱۳۰۰ تن

 • سال اجرا

  در حال اجرا