• نام پروژه

    مجتمع اداری جام جم ساری

  • احجام اصلی

    1. ساخت، حمل و نصب اسکلت فلزی پیچ و مهره ای: ۸۰۰ تن 
  • سال اجرا

    تاریخ شروع: مرداد ماه ۱۴۰۰

    درصد پیشرفت ۲۱%