بتن ریزی

بتن ریزی داکت غربی

ادامه فعالیتهای اجرایی در پروژه

ادامه فعالیتهای اجرایی در پروژه       …

ورود یک محموله بار

یک تریلی بار که شامل اسکلت راه پله فاز 5 اسکلت بهمراه باقیمان…