با توجه به تایید بازرسان کنترل کیفیت مستقر در کارخانه، اولین محموله شامل دو ستون پارت اول اسکلت فلزی به محل کارگاه نصب در ساری ارسال و توسط تاورکرین مستقر در کارگاه تخلیه شد. با توجه به وجود ۴ دستک در هر ستون عملا امکان بارگیری تعداد بیشتری ستون یا تیر در تریلی وجود نداشت.